Настоящото учебно помагало е предназначено за ученици от 9 клас изучаващи информационни технологии като задължителна подготовка 1 час седмично.
Съобразено е с новите методически насоки, въведени от 2011/2012 година.
В помагалото основен акцент е поставен на диалоговите прозорци и команди, които се използват за решаване на конкретни практически задачи.