Теми, включени в учебната програма

Настройка на работния екран на текстообработващата система. Добавяне на нови ленти и отделни бутони. Промяна на мерните единици.

Работа с шаблони за текстови документи. Използване на готов шаблон на текстов документ. Създаване на собствен шаблон на фирмена бланка и на други документи. Създаване на циркулярни писма.

Работа в групи по проект за създаване брошура на: училището, ученическа кампания, международен партньорски проект, забележителност на населеното място и др.

При работа по проектите трябва да се включат следните дейности:
Създаване и използване на номерирани и неномерирани списъци. Създаване на текст в няколко колони в текстов документ. Вмъкване на таблица. Вмъкване на бележка под линия. Задаване на горен и долен колонтитул в текстов документ. Включване в брошурата на изображения и художествени надписи. Завършване на цялостното оформление на текстов документ и отпечатването му. Конвертиране на текстов документ от един файлов формат в друг в зависмост от целта на използването му-отпечатване, електронно разпространение и др.